XXIV. évf. | 2014. október 21. | 19. szám

Hírek

Magyar Innovációs Szövetség
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Szakirodalomfigyelő
Sajtószemle
Várható esemény
Pályázati felhívásokHírek | Magyar Innovációs Szövetség

S3 Nemzeti Irányító Testület ülése

2014. október 1-én, a Nemzeti Innovációs Hivatalban került sor az S3 Nemzeti Irányító Testületi ülésre. Az eseményen részt vett Spaller Endre, a NIH elnöke is, aki köszöntőjében elmondta, hogy kb. 400 ezer embert ért el az S3-kampány.

Ezután Dr. Pálinkás József, kormánybiztos kihangsúlyozta az S3 jelentőségét a K+F források lehívásában, kitért a testület meghatározó szerepére az S3 elkészítésében. Beszámolt az S3 nemzetközi kapcsolódási pontjairól is, hiszen a környező országokban is folyik S3 tervezési munka. Kilenc országgal történt kapcsolatfelvétel, amelyek közül kiemelte Írországot, Lengyelországot, Szlovákiát és Szlovéniát.
A nemzeti intelligens szakosodási irányok összegzése október végére várható.

Dr. Pálinkás József felsorolta az alábbi nemzeti intelligens szakosodási irányokat:
- egészséges társadalom és jólét,
- fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák,
- tiszta és megújuló energiák,
- fenntartható környezet,
- egészséges helyi élelmiszerek,
- agrár-innováció.

Horizontális prioritásként említette az infokommunikációs technológiákat és szolgáltatásokat (IKT), valamint a befogadó és fenntartható társadalmat és az élhető környezet megteremtését, kiemelve az oktatást, a hálózatosodást és a turisztikát. A megyei specializációkban az olyan intelligens technológiák kapnak hangsúlyt, amelyek fontos szerepet képviselnek a nemzeti prioritásokhoz kötődően, mint például a bionika, a fotonika és lézertechnológia, vagy a kreatív ipar és a logisztika. Olyan területek szerepelnek az intelligens technológiák között, amelyet egy-egy megye kifejezetten jelzett, hogy az specializációs irány.

Ezután a NIH Stratégiai Főosztály főosztályvezetője, Sebők Katalin és a NIH Stratégiai Főosztályának munkatársa, Kiss Tamás kaptak szót.
Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Pakucs János, tiszteletbeli elnök vett részt.

MISZ vélemény az S3 tervezetéről

2014. október 3-án, a Nemzeti Innovációs Hivatal felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy véleményezze a "Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) tervezetet". Válaszunkat okt. 17-ére alakítottuk ki. Részletek az állásfoglalásból:

"...A stratégia létrejötte fontos és lényeges eleme a következő 7 év fejlesztési intézkedéseinek. Amennyiben az elmúlt félév során a társadalmi egyeztetésen látott határozottság tetten érhető lesz a végrehajtásban, látni is fogjuk ennek az eredményét. Ennek ellenére a dokumentum egészét tekintve hosszú és nehezen olvasható ki belőle a lényeg..."

"...2. Az anyagból az látszik, hogy a bottom-up tervezés (megyei workshop-ok stb.) inkább top-down alapon meghatározott nemzeti prioritások igazolását szolgálják, mint egy valódi bottom-up megközelítést. Ezért gyakorlatilag nem látszik, hogy az egyes megyék ténylegesen mire is fókuszálnának. Arról sem ír az anyag, hogy a majdani pályáztatási, finanszírozási stb. gyakorlatban hogyan kerülnek figyelembe vételre mind a megyei specializációk, mind a megyetípusok..."

"...3. A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia helyzetelemzése sajnos nem mutatja be kellő mélységgel az ország innovációs helyzetképét, s nem mutatja be az egyes régiók innovációs teljesítményét, az innováció jelentős regionális differenciáit. A helyzetelemzés ezen hiányosságai miatt a stratégia nem tud hiteles jövőképet felvázolni, s az elérendő célt megvalósítani hivatott prioritásokat kijelölni. Nem igazán látszik komoly összefüggés a helyzetértékelés, ill. a SWOT analízis és a következtetések között (egyáltalán, mik a következtetések?)..."

"...4. A rendelkezésre álló közvetlen források és közvetett eszközök ütemezett becslése nagyon hiányzik (a 6. táblázatban megadott keretszámok - az anyag által is elismerten néhány kivételtől eltekintve igencsak felső korlátoknak tekinthetők). A közvetett eszközök pedig egyelőre csak lehetőségként szerepelnek, minden konkrétum nélkül... Tudjuk, hogy a mindezekre vonatkozó döntések jó része még hiányzik, de egy stratégiában azért ez a feltételrendszer igencsak hiányzik. Így azután azt sem lehet megmondani, hogy milyen eredmények várhatók..."

"...A 29. oldalon az 1.2.3-as pontban állítottak ("nagy kibocsátó központok, valamint a közfeladatot ellátó kutatóintézmények legfontosabb (WC és kulcsszavak által meghatározott) területei gyakorlatilag kijelölik a vállalkozói szféra kutatási tevékenységét is") félrevezetőek. Tudniillik az állítás meg is fordítható, tehát, az adott szakterületen tevékenykedő, nagy számú vállalkozás jelöli ki, befolyásolja a kibocsátó központok kutatási tevékenységét..."

"...Az anyag több helyen megyei bontásokat vet össze térségi adatokkal, mely adatok ennek következtében nem összehasonlíthatóak. A 24. oldal utolsó bekezdésében a K+F ráfordítások kapcsán tett megállapítások Baranya rnegye esetében nem állnak összhangban a 25. oldalon található 22-es ábra adataival..."

 "...Vitathatónak látjuk az erősségek között, hogy a nagyvállalatok vonzáskörzetében a beszállítói tevékenységből a vállalkozások K+F helyzete erősödik. Általános megjegyzés, hogy a beszállítói szerepkörök helyett egyre inkább végterméket biztosító kis- és középvállalkozásokra van szükség, ezek hozzák az ország számára jelentősebb előrelépést és boldogulást..."

"...A 2-es pontban (Irányítási struktúra) felsoroltakkal egyetértünk, és nagyon örülök, hogy vállalkozói szemmel próbálják elkészíteni a stratégiai munkát és az irányítási struktúrát. Ugyanakkor, a megvalósításhoz rendelt eszközrendszer kidolgozatlan, s olyan fontos elemeket csak általánosságban tartalmaz, hogy a célok megvalósításában milyen szerepet játszhat a hazai innováció-politika legfontosabb közvetett eszköze, a KTIA.."

"...A prioritások meghatározását a "Befektetés a jövőbe - Nemzeti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégia 2013-2020" három prioritása köré kellett volna építeni, ahogyan az a Szakpolitikai eszközök c. fejezet bevezető részében szerepel is..."

"...A pilotok nagyon jók, de a leírások éppen csak érintik a pilot célját, sokkal inkább a kiválasztott terület célját magyarázzák el. A pilotot jobban be kellene bemutatni.
Nyitott labor koncepció kiváló kezdeményezés, amely megteremti a k+f+i infrastruktúra és szakértelem hozzáférhetőségét a vállalkozások számára..."

Véleményünk teljes szövege portálunkon, az Aktuális menüpontban, az Állásfoglalásoknál olvasható.

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia

Mintegy 80 fő részvételével 2014. október 13-án tartották Miskolcon a Megyeháza Dísztermében a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia S3 Megyei specializációk workshop II. szakmai konzultációját. Demeter Ervin kormánymegbízott és Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Közgyűlés Vidékfejlesztési és Koordinációs Bizottság elnöke köszöntötte az innovatív vállalkozások, az innovációban érdekelt szervezetek és a tudományos akadémiai szféra képviselőit.

Dr. Szenes Áron, a Nemzeti Innovációs Hivatal munkatársa előadásában rámutatott, hogyan épült be az első workshopon elhangzott és az online csatornákon beérkezett megyei vélemény az átdolgozott dokumentációba. Előadását követően a hozzászólók újabb tartalmi és megfogalmazási módosításokat javasoltak. Ezeket dr. Szenes Áron összefoglalójában ígérte, hogy közvetíteni fogja a stratégiát készítő grémium felé. A rendezvényen Dr. Dobróka Mihály, a Miskolci Egyetem professzora elnökölt, a Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.

Az innováció emberi erőforrása

2014. október 16-17. között a Nemzeti Innovációs Hivatal második alkalommal szervezte meg az "Innotrends Hungary 2014" c. konferenciát és szakkiállítást, melynek szakmai partnere volt a Magyar Innovációs Szövetség.

2014. október 17-én, du. került megrendezésre "Az innováció emberi erőforrása" c. szekció, melyet a MISZ szervezett. A szekció levezető elnöke dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök volt.

Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora "Felsőoktatás az innovációért: hagyományok vagy új struktúrák" c. előadásában a gazdaság igényeit teljesítő egyetemről beszélt. Hangsúlyozta: az oktatás, kutatás és a kutatás-fejlesztés kizárólag együtt lehet tartósan minőségi, melyek működési integrációja szükséges (szemben a szokásos 1 dimenziós "órarendi" szervezettel). A szervezeti struktúra ismérvei:
- mindhárom tevékenységnek szüksége van saját feladatához illő professzionális szervezetre,
- ezek a szervezetek garantáltan egyenrangúak (3 dimenziós mátrixos szervezet),
- szakmai integráció van közöttük.

Előadást tartott Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese is: "S ki viszi át fogában tartva a megoldást a túlsó partra" (Nagy László) címmel, melyben arról beszélt, hogy milyen típusú személyek szükségesek (ötletgazda, mecénás, ötletsherpa, mentor) egy innovációs folyamat megvalósításához, és milyen jellemzőkkel kell rendelkezniük. A mentor mint tapasztalt, problémamegoldó, motivált, viszonylag új szereplő fellépését külön kiemelte Greiner István.

Mészáros Csaba, az MKIK K+F és Innovációs Kollégium elnöke "Különbségek a magyar és vezető nyugati országok innovációs piacán. A piaci hátrány jó csapattal ledolgozható?" c. előadásában többek között felsorolta a piaci hátrány leküzdésének főbb pontjait, úgymint:
- szellemi képességeink itthoni hasznosítása,
- hazai termékek fejlesztésére irányuló innovációs tevékenység koncentrált megvalósítása,
- a fejlesztésben érdekelt szellemi potenciál hazacsábítása
- PIAC, megrendelő generálása
- szellemi innovációs műhelyek kialakítása.

Az előadások panelbeszélgetéssel folytatódtak, melyben az előadókon kívül részt vett Palkovics László, felsőoktatási államtitkár, Farkas József, MISZ elnökségi tag és Skultéty Tamás, MISZ K+F Tagozat vezetője.
A résztvevők az ipar-egyetem együttműködését vitatták meg államigazgatási, egyetemi, nagyvállalati, ill. KKV szempontból. Egyetértettek abban, hogy a készülő felsőoktatási stratégia, ill. annak végrehajtása döntően fogja befolyásolnia az innovációs folyamatokat, igazodási pont lesz. Elhangzott továbbá, hogy a felzárkózáshoz a nagyobb méretű középvállalkozások további dinamizálása szükséges, valamint az államnak mint megrendelőnek az innovatív piacon történő megjelenése.

Kiváló Vállalkozások Fóruma

2014. október 15-én került megrendezésre a vecsési Hotel Stációban a Kiváló Vállalkozások Fóruma c. rendezvénysorozat egyik konferenciája, melynek témája "Hogyan fejlessz új terméket, szolgáltatást? Hogyan vezesd be a piacra?" volt.

A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Farkas József, elnökségi tag tartott előadást, aki többek között elmondta, az ideális termékfejlesztés mindig a vevői problémára ad választ, amelyekből haszna származik mind a célközönségnek, mind a fejlesztőknek.
Fontos, hogy olyan tevékenységbe vágjunk bele, amelyeken a világon legjobbak lehetünk, amely szenvedélyünk és egyúttal kifizetődő. Az ideális termékfejlesztés az innováció nélkül elképzelhetetlen. Az innovatív vállalkozások fajlagos árbevétele több mint kétszerese a nem innovatívaknak.

20 éves DBH Group

Tagszervezetünk, a DBH Group 2014. október 9-én, Budapesten, az Európa Hajón, közel 200 meghívott üzleti partner és munkatárs körében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök és dr. Antos László ügyvezető igazgató vett részt.
A DBH Group hollandiai anyacégének elődjét 1994-ben Maastrichtban alapították magyar és holland önkormányzatok és fejlesztési ügynökségek.

A DBH Group szolgáltatásairól, illetve eredményeiről bővebb információ található a cégcsoport 20 éves születésnapjára készült microsite-on (20.dbh-group.com).

Átadták a 2014. évi Pro Progressio díjakat középiskolai tanároknak

A természettudományi, a műszaki és az informatika területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolákat, középiskolai tanárokat díjazott a BME Pro Progressio Alapítványa, amelynek legfontosabb tevékenysége - a középiskolától kezdve a doktori képzésig - az innovatív gondolkodást elősegítő tehetséggondozás.

2014. október 9-én 12 középiskolai tanár és 15 középiskola kapta meg a Pro Progressio díjat ünnepélyes keretek közt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Az elismeréseket, Péceli Gábor rektor és számos vendég jelenlétében, Pakucs János, az Alapítvány kuratóriumának elnöke és Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár adták át.

Az Alapítvány kuratóriuma ebben az évben is olyan kiemelkedő eredményekkel rendelkező 50 év alatti tanárokat részesített elismerésben, akiknek vannak nemzetközi és hazai versenyeken sikert elért tanítványaik, tanulóik jelentős számban érettségiznek emelt szinten vagy hátrányos körülmények között oktatva végeznek példamutató oktató-nevelő munkát.
Az alapítvány az elmúlt 6 évben több mint 60 középiskolai tanárt díjazott és részesített fejenként 400000 Ft-os díjban, illetve 80 középiskolának nyújtott több mint 25 millió Ft-os támogatást, hozzájárulva természettudományi szakmai versenyek, bemutatók szervezéséhez, a műszaki pálya iránti érdeklődés növeléséhez.

Hírek | Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Új műszaki elnökhelyettes a SZTNH-ban

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke előterjesztésére, a Kormány nevében felügyeletet gyakorló igazságügyi miniszter Farkas Szabolcsot - a Szabadalmi Főosztály korábbi vezetőjét - a hivatal műszaki elnökhelyettesévé nevezte ki 2014. október 1-jei hatállyal.

Szakirodalomfigyelő

Philip Kotler, Gary Armstrong: Principles of Marketing (A marketing alapelvei) - Pearson, 2014, Global Edition - 15th Edition
Dr. Osman Péter ismertetése

Naprakész tudást kínáló alapmű a szakma egyik legnagyobbjától.

"Kizökkent az idő..." - a globalizáció és a termelés-kihelyezés (outsourcing) révén parttalanná vált versenyben már nem az jut értékesítési lehetőséghez, aki a kedvezőbb ár/érték arányú árucikket kínálja, hanem aki a marketing munkájával hatékonyabban tudja megnyerni a vevőket. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a marketing felsőfokú, naprakész ismerete.

Kulcsszó a naprakész. A cégek nézőpontjából a marketing lényegét abban foglalhatjuk össze, hogy az a piaccal való mindenkor optimális összhang folyamatos fenntartására, az ezt szolgáló és egymással kölcsönhatásban érvényesülő alkalmazkodásra és befolyásolásra támaszkodó gazdálkodás koncepciója, ismeret-, cselekvés-, eszköz- és magatartásrendszere. Ezt a piacot rohamtempóban változtatja az infokommunikáció mindenre kiható viharos fejlődése - szintúgy a marketing technikai lehetőségeit is. Ami tegnap még elég lehetett ahhoz, hogy az árucikk kifejlesztésébe, termelésébe és piacra vitelébe befektetett termelési tényezőkből kielégítő mértékű profit legyen, az ma már csak a legkorszerűbb marketinggel kiegészítve hoz ilyen eredményt. S mivel a marketing eszközei maguk is versenyeznek egymással a piacon, szükségszerű, hogy azokat is állandóan fejlesszék, optimalizálják az új lehetőségekhez és a változásokhoz - ezért kellenek a naprakész ismeretek.

A marketing marketingjében, használati értékének kommunikálásában Kotlernek számos évtizede az egyik legnagyobb. Művei mindig jó összegzését adják a szakma legújabb állásának, új eszközeinek, alkalmazási területeinek, koncepcióinak. Nyilvánvalóan ehhez választja a társszerzőit is. E kötetét így ajánlja a felsőfokú tankönyvek világelsők közé tartozó kiadója: "A mai marketing kihívása, hogy a fogyasztók életteli, interaktív közösségeit hozza létre, akik a termékeket és a márkákat a napi életük részeként kezelik. (Utóbbiakat illetően l. Papp-Váry Árpád: A márkanév ereje - MISz Hírlevél 2014/12. sz. - OP) E kötet az alapvető tudnivalók bemutatásával segíti annak megértését, hogyan lehet a marketinget felhasználni az értékteremtésre és a fogyasztók hűségének megnyerésére."

A szerzők könyvük talpköveként így adják meg a marketing mai definícióját: "Széles értelemben a marketing társadalmi és vezetési folyamat, amely által egyének és szervezetek kielégítik szükségleteiket és igényeiket annak révén, hogy másokkal értékeket hoznak létre és cserélnek. Szűkebb, üzleti összefüggésben jövedelmező cserekapcsolatok építése a fogyasztókkal. Így meghatározásunkban az a folyamat, amely révén a cégek értéket teremtenek a fogyasztóknak és erős kapcsolatokat építenek velük, hogy cserében értéket kapjanak tőlük." Kiemelik: "E kötet a fogyasztói érték és a fogyasztókkal való kapcsolatok innovatív keretét alakítja ki, s ezzel a mai marketing lényegét ragadja meg. Az értékközpontúság öt fő témájára épít: • Értéket teremteni a fogyasztóknak, s általa értéket kapni tőlük • Erős, érték-teremtő márkákat építeni és menedzselni • Igába fogni új marketing technológiákat • A marketing megtérülésének mérése és menedzselése • Globális fenntartható marketing. Tartalma illeszkedik a fő trendekhez és erőkhöz, amelyek befolyásolják a marketinget a csúcstechnológiák mai világában."

A 40 országban, 24 nyelven kiadott mű e nagyalakú, 716 oldalas kötetének 20 fejezete 4 részbe tagolódik: • A marketing és a marketing folyamat meghatározása • A piac és a fogyasztók megértése • A fogyasztókhoz igazodó marketing stratégia és -mix tervezése • A marketing kiterjesztése - ennek három fejezete: Versenyelőny létrehozása; A globális piac; Fenntartható marketing: társadalmi felelősség és etika.

Bill Bryson: Bajos szavak - Angol nyelvhasználat, avagy minden, amivel a szerző nem igazán volt tisztában egészen a közelmúltig - Akadémiai Kiadó, 2013
Dr. Osman Péter

Nagyon hasznos segédkönyv, s mellette a logikai játékok kedvelőinek igen szórakoztató olvasmány.

Mára elmondható, hogy mindenki úgy használja az angolt, amennyi energiát fektet annak minél jobb megtanulásába. Jól használni pedig nemcsak szellemi elegancia kérdése: az ember nemcsak magát becsüli vele, hanem annak nagyon gyakorlatias üzenete is van. Az idegen nyelvek használata erős marketing eszközként is működik. Az üzleti életben még inkább, mint a társadalmi érintkezésben, az ember mind a parterei iránti megbecsülését, mind a maga képzettségi státusát kimutatja, s a presztízsét is növeli azzal, hogy elegánsan használja a nyelvet - esetünkben az angolt. S persze az is kritikus jelentőségű, hogy jól értse, amit hall, olvas. A nyelv pedig mindig csúszós pálya, rengeteg kifejezés, szóhasználat van, amelyet nem lehet a környező ismereteinkből logikailag megfejteni - nincs más mód, mint megtalálni és megtanulni annak magyarázatát. Nagyon hatékony segítség ehhez az Akadémiai Kiadónak ez az új kötete. Eredeti címét inkább Zűrös szavaknak fordítanám, a lényeg azonban ugyanaz: olyan angol szavaknak, kifejezéseknek, szóhasználatoknak az értelmező szótára, amelyek pontos megértéséhez és az arra támaszkodó helyes használatához a legtöbbeknek jól jön a segítség.

Nádasdy Ádám professzor (1997-től 2003-ig az ELTE angol nyelvészeti tanszék vezetője) ajánlójából: "Olvasmányos, tömör és szórakoztató kézikönyv az angol nyelvhasználat és helyesírás leggyakoribb buktatóinak elkerüléséhez kezdőknek és haladóknak. A kötet angol nyelvű kiadása több mint húsz éve nélkülözhetetlen társa azoknak, akik az írott szóval dolgoznak. Bill Bryson megint egy élvezetes könyvet ad a kezünkbe, ezúttal az angol nyelvi etikettről. Olyanoknak ajánlom, akik jól tudnak, de még jobban akarnak tudni. Igazi "infotainment"!"

Bryson amerikai író, tudományos ismeretterjesztő, s még ő is így beszél a bevezetésében: "Amikor 1983-ban összeállítottam e szótár első változatát, a The Times szorgalmas, fiatal segédszerkesztője voltam, munkám alapvető részét képezte, hogy kínosan odafigyeljek a nyelvhasználatra. (...) rájöttem, hogy az angol nyelvhasználat hatalmas térségei számomra még felfedezetlen vidékek." Arra a következtetésre jutott, hogy "szükség van egy egyszerű útmutatóra a nyelv zavarosabb vagy bonyolultabb aspektusaihoz". A híres Penguin Books elfogadta ajánlatát, hogy ő ezt elkészíti, mi pedig most egy továbbfejlesztett, csúcstechnológiás változatot kapunk a kezünkbe és a képernyőnkre, szakszerű, érdekes, néha szenvedélyes magyarázatokkal és példákkal bőségesen gazdagítva. A sok vitával övezett hopefully kifejezéshez pl. másfél oldalnyi kommentárt találunk. Logikai játéknak is épp azért neveztük mindezt, mert széles panorámát kapunk, mennyi magyarázat, vita és értelmezés kötődhet szavakhoz és kifejezésekhez.

Aki odafigyel rá, tudja: sok buktatót rejtenek az angol gyakran trükkös központozási szabályai is. A kötet ehhez is tartalmaz egy 11 oldalas útmutatót. A vessző jelentésű comma-hoz pl. 3 és fél oldalnyi magyarázatot kapunk. S mondván, hogy "a nyelvtani kifejezések gyakran igen homályosak", Bryson a kötethez ad egy szószedetet is.

Mindezt csúcstechnológiával: az Akadémiai Kiadó www.szotar.net weboldalán elérhető a kötet teljes tartalma, felszerelve a modern informatika hasznos kereső és szerkesztő szolgáltatásaival. Ezek nagy érdeme, hogy ha a Kiadó több on-line szótárához is van hozzáférésünk, azok közös, együttműködő rendszert alkotnak, és kereséskor együtt feljönnek mindazok, amelyekben találat van, ennek minden előnyével.

Ross King: Leonardo és az Utolsó Vacsora - Park Kiadó, 2014
Dr. Osman Péter ismertetése

A Hírlevél 2009/15. számában mutattuk be Ross Brunelleschi kupolája c. művét, a 2011/8. számban pedig a Michelangelo és a Sixtus-kápolna c. újabb kötetét. Mindkettő egy mind fontosabbá váló műfaj, a kultúrtörténet remekműve, és e mostani könyve szintúgy az. Műfajuk és az abban született kiemelkedő alkotások mai fontosságát az adja, hogy megmutatják: milyen teljesítményekre képes az alkotó ember, mi a kultúra jelentősége és táptalaja, mit várjunk el korunktól is. King itt minden idők egyik legsokoldalúbb zsenijét állítja elénk, a reneszánsz legnagyobb polihisztorát és egyben egyik legnagyobb képzőművészét, akit az egyik legkorábbi modern mérnöknek is tekintenek.

E műve 2012-ben megkapta Kanada Főkormányzójának Díját az angol-nyelvű non-fiction kategóriában. A Park Kiadó ajánlójából idézve "Az Utolsó vacsora több mint öt évszázad alatt az emberiség egyik legfontosabb és legismertebb művészeti, vallási és kulturális ikonja lett. A művészeti csoda mögött azonban ott húzódik egy valóságos és mélységesen emberi vonulat: Milánó történelmének és Leonardo életének sorsdöntő fontosságú eseményei. Ross King könyve a mester Milánóban töltött öt esztendejét és a világ leghíresebb művészeti alkotásának megszületését eleveníti fel."

A könyv, akárcsak a korábbiak, igen alapos és izgalmas kultúrtörténeti munka, amelynek nagy erénye a mesterien könnyed, ugyanakkor részletgazdag előadásmód. Széles panorámájú, igen finoman kimunkált, a kor szellemét megidéző, élvezetesen érdekes krónikával, sok részlet aprólékos kibontásával, plasztikusan ábrázolja, milyen volt Leonardo élete és munkássága, s vele az európai történelem szellemiekben egyik legizgalmasabb korszaka. Műve ezzel intellektuális csemegeként, és kiváló történelemkönyvként szolgál, s kedves vonása, hogy a képzőművészeti alkotások létrehozásának korabeli technikáiról, valamint Leonardo idevágó technikai kísérletezéseiről is nagyon sok érdekes ismeretet ad.

Csak néhány részletről, ízelítőül, idézetekkel a könyvből.
Megjelenik benne Leonardo egy meghatározó jelentőségű vonása, amely az őt kevésbé ismerők számára erősen meglepő: nevezzük nagyon későn beérő zseninek. Ez, amint a leírtakból kiérződik, a kellő önkontroll hiányában nyilvánul meg, ami kellene ahhoz, hogy olyan terveket tűzzön maga elé és ajánljon megvalósításra, amelyekhez a képességei is, az eszközei is megvannak. Ez a probléma mélyült odáig, hogy 42 évesen "Hatalmas szakadék tátongott törekvései és addigi teljesítménye között. Akik találkoztak vele vagy látták alkotásait, kivétel nélkül bámulattal adóztak káprázatos tehetségének, tervei és kezdeményezései azonban túlságosan is gyakran hiúsultak meg, vagy maradtak félben." Ross írja, mennyire akadályozta a megbízások elnyerésében ebbéli rossz híre.

Sokoldalú tehetségével a reneszánsz alkotó mintaképe. Nagy erényei, hogy kutató és újító, megismerési és fejlesztési céllal sokat kísérletezik, és magas igényességű írásaiban igyekszik kifejteni a szakmai alapjait is annak, amivel foglalkozik. Képzőművész, jelmez- és látványtervező, egész rendezvényeket tervez, foglalkozik várostervezéssel és vízépítéssel, és "milánói színielőadásai és színpadi rendezései látványosságuk mellett Sforza-propagandaként is szolgáltak". Művészetében "teljességgel új, soha nem látott vizuális minőségeket akart teremteni", ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy magának kellett kikísérleteznie az ehhez szükséges eszközrendszert is.

Ross elmondja a festmény viszontagságos sorsának és restaurálásainak történetét is. Optimista zárómondata: "Leonardónak mégis igaza volt: "Ami az emberekben jó, elmúlik, de nem így a művészetben"." Úgy legyen!

Teljes körű sajtószemle

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll vagy a linkre kattintva olvasható!)
A sajtószemle tagvállalataink, az OBSERVER Budapest Médiafigyelő Kft., a Hír-Adás Sajtóügynökség és Médiafigyelő Kft., valamint a Tranzpress Kft. segítségével készült.


Fokusz.info, 2014. október 1., szerda
Magyar siker Varsóban

Innoteka.hu, 2014. október 2., csütörtök
Elindult a 2014/2015. évi Meet the scientist
"...2014. október 1-én, Budapest IX. kerületében, a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban rendezték meg a Meet the scientist program idei nyitórendezvényét..."

Ferencváros, 2014. október 6., hétfő, 14. oldal
Világelsőség Ferencvárosban
"...A világon először Magyarországon indította be kísérleti jelleggel az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetsége a Külügyminisztériummal közösen 2010-ben a Meet the Scientist (Találkozz a tudóssal) programot, amelynek lényege, hogy fiatal kutatók népszerűsítik kutatási területüket, tudományágukat iskolákban. A program idén 9 iskolában fut Magyarországon, ennek a tanévnyitóját tartották a Timót utcai Szily Kálmán Műszaki Szakközépiskolában. A programban részt vesz még a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Fulbright Bizottság is - amely különféle ösztöndíjakat kínál az USA-beli tanulásra, kutatásra..."

Ferencváros, 2014. október 6., hétfő, 14. oldal
Tudományos díj
"...Különdíjban részesült az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén Varsóban a Magyarországot két másik diákkal együtt képviselő délvidéki testvérvárosunkból, Magyarkanizsáról származó Rozsnyik Szabolcs, aki a többfalú szén nanocső kompozitok fotokémiai tulajdonságainak vizsgálatával érdemelte ki a 30 különdíj egyikét..."

Tozsdeforum.hu, 2014. október 6., hétfő
A jövő év elejére pöröghet fel az uniós pénzosztás

Sikerado.hu, 2014. október 6., hétfő
Őket díjazták idén

Piacesprofit.hu, 2014. október 6., hétfő
Kitüntették a hónap sikeres kisvállalkozásait

Napigazdasag.hu, 2014. október 6., hétfő
Jövő év elejére jelenhet meg az operatív programok minden pályázata

Mfor.hu, 2014. október 6., hétfő
Hó végéig mind a 10 operatív programot benyújtjuk Brüsszelnek

Ma.hu, 2014. október 6., hétfő
Díj a Sikeres Vállalkozásokért - elismerések

Hirado.hu, 2014. október 6., hétfő
Magyar innováció: mobiltárca Thaiföldön

Elemzeskozpont.hu, 2014. október 6., hétfő
Csepreghy: jövő év elejére jelenhet meg az operatív programok minden pályázata

Privatbankar.hu, 2014. október 6., hétfő
A hónap legsikeresebb magyar cégei: itt a lista

Mno.hu, 2014. október 6., hétfő
Minden pályázat megjelenik 2015 elejéig

Mno.hu, 2014. október 6., hétfő
Ezek a legmenőbb hazai cégek

Index.hu, 2014. október 6., hétfő
Térképre teszik a magyar startupokat

Magyarnemzet.hu, 2014. október 6., hétfő
Minden pályázat megjelenik 2015 elejéig

Innoteka.hu, 2014. október 6., hétfő
Minden egy helyen
"...Minden egy helyen Nemcsak a stratégia alkotásáért, de a források elosztásáért is felelős lesz az új Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal..."

Pannonnovum.hu, 2014. október 6., hétfő
Egy kiemelt terület, amire nem sajnáljuk az uniós pénzt

Pannonnovum.hu, 2014. október 6., hétfő
Már leshetjük az új uniós pályázatok kiírását

Napigazdasag.hu, 2014. október 6., hétfő
Dél-Korea is bemutatkozik az Innotrends kiállításon

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. október 6., hétfő
Egy magyar pályázat nyerte el az Európai Vállalkozásösztönzési Díj nagydíját

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. október 6., hétfő
Szegeden felsőoktatási ipari együttműködési központot hoznak létre

HírTV, Reggeli Híradó, 2014. október 6., hétfő
A magyar kis- és közepes vállalkozások lesznek a nyertesei a következő uniós ciklusnak Lázár János szerint

IT- Business, 2014. október 7., kedd, 32 - 35. oldal
Innovációtranszfer Budapest és Tel-Aviv között
"...Izrael a technológiai innováció földje, az információbiztonságtól a robotikáig az ict több területén a világ élbolyában van. Sokat tanulhatnánk tőlük, virágzó startupökoszisztémájuktól, kutatásfejlesztési politikájuktól. Ezekről a kérdésekről, izraeli ictről, hazai cégek ottani lehetőségeiről beszélgettünk a tel-avivi Magyar Nagykövetség tudományos és technológiai attasé posztját 2013 októberétől betöltő ÁzbejTristannal..."

Napigazdasag.hu, 2014. október 7., kedd
Rugalmasság és innováció kell a sikerhez

Innoteka.hu, 2014. október 7., kedd
Innotrends Hungary 2014

Zaol.hu, 2014. október 7., kedd
Továbbították a zalai innovációs célokat

Technokrata.hu, 2014. október 7., kedd
Hódít a TestJockey Izraelben
"...A HagaiMei-Zahav, Izrael Állam budapesti nagykövet-helyettese, Záboji Péter, az EEF elnöke, Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) bel-és külkapcsolati elnökhelyettese, valamint Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál főigazgatója neveivel fémjelzett héttagú nemzetközi zsűri összesen 23 hazai startup közül választotta ki a TestJockeyt, így megadva a cégnek a lehetőséget, hogy részt vegyen a Start Tel Avivon..."

Piacesprofit.hu, 2014. október 7., kedd
Csak jövőre nyílik meg az uniós pénzcsap

Kreativ.hu, 2014. október 7., kedd
Átadták a legnagyobb hazai dizájndíjakat
"...a díjat végül a szerszámgyártással, műanyag-fröccsöntéssel és fémmegmunkálással foglalkozó GIA Form kapta, a szervezők szerint ugyanis a GIA Form termelési folyamatba integrált design-fókuszú szemléletváltása jó példa arra, hogy a gazdasági előnyt lehet szerezni a kreativitásból, az innovációból és a konzekvens dizájngondolkodásból..."

Hirado.hu, 2014. október 7., kedd
Partnernek tekinti a BKIK-t a főváros
"...Szatmáry Kristóf, a BKIK elnöke kiemelte, hogy a Közép-Magyarország régió, benne Budapest az ország GDP-jének 40-45 százalékát, a turizmus, a vendéglátás, a kereskedelem 50-55 százalékát adja, a magyarországi tőkebefektetések jelentős része itt valósul meg, a kutatás-fejlesztés-innovációtevékenység 70 százaléka a fővárosban és Pest megyében koncentrálódik, a startup cégek 80 százaléka e régióból indult el..."

Dehir.hu, 2014. október 7., kedd
Ifjú műszaki szakembert díjaztak a Debreceni Egyetemen

Pcpult.hu, 2014. október 7., kedd
Izraelben hódított a TestJockey

Orientpress.hu, 2014. október 7., kedd
Újabb uniós pályázatok jelennek meg jövő év elején

Orientpress.hu, 2014. október 7., kedd
Átadták a Magyar Formatervezési és Design Management Díjakat

Mno.hu, 2014. október 7., kedd
Varga Mihály: A dizájn pörgetheti a gazdaságot

Mno.hu, 2014. október 7., kedd
Tarlós: Itt zajlik a tevékenység 70 százaléka

Figyelo.hu, 2014. október 7., kedd
A főváros partnernek tekinti a BKIK-t

Epiteszforum.hu, 2014. október 7., kedd
Átadták a 2014-es Magyar Formatervezési és a Design Management Díjakat

Btl.hu, 2014. október 7., kedd
Izraelben hódított egy magyar strarup

Bitport.hu, 2014. október 7., kedd
Jövő héten újra Innotrends

Pannonnovum.hu, 2014. október 7., kedd
Térképre teszik a magyar startupokat

Pannonnovum.hu, 2014. október 7., kedd
Rajtvonalhoz kkv-k! Ezek az uniós pályázatok indulnak októberben!

Zalai Hírlap, 2014. október 8., szerda, 1+3. oldal
Továbbították a zalai innovációs célokat

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. október 8., szerda, 3. oldal
Fiatal tehetségeket keresnek versenyen
"...Huszonnegyedik alkalommal hirdette meg magyar középiskolások számára az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt a Magyar Innovációs Szövetség az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével, szeptember végén..."

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. október 8., szerda, 13-14. oldal
Új uniós pályázatok!

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. október 8., szerda, 15. oldal
Segítenek a vállalkozásoknak
"...Az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és innovációs stratégia (S3) tervezési folyamata elengedhetetlen feltétel Magyarország számára a hozzáférésnek a Strukturális Alapokból érkező, több mint 700 milliárd forintnyi európai uniós kutatási, fejlesztési és innovációs forráshoz..."

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. október 8., szerda, 15. oldal
Sokkal könnyebb lesz pályázni

Computerworld, 2014. október 8., szerda, 3+5-6. oldal
Hogyan keressünk finanszírozót az innovációnkhoz?

Napi Gazdaság, 2014. október 8., szerda, 7. oldal
Versenyezzen tisztán!

Euroastra.hu, 2014. október 8., szerda
Magyar Formatervezési és a Design Management Díjak

Zaol.hu, 2014. október 8., szerda
Erősíteni a gazdaságot

Pecsma.hu, 2014. október 8., szerda
Milliárdos fejlesztés külföldi hallgatóknak Pécsen

Pecsistop.hu, 2014. október 8., szerda
Nemzetközi Képzési és Innovációs Központot hoznának létre Pécsen

Mmonline.hu, 2014. október 8., szerda
Magyar siker Izraelben

Gyartastrend.hu, 2014. október 8., szerda
Átadták a legnagyobb hazai dizájndíjakat

Veol.hu, 2014. október 8., szerda
Innovációs vándorkiállítás nyílt Zircen

Valasz.hu, 2014. október 8., szerda
"Nem igaz, hogy kevés új siker van"
"...Nem igaz, hogy nincsenek új magyar startup-sikerek, az államnak pedig nem csak lehetősége, de kötelessége is aktív szereplőként viselkedni ezen a területen - mondja a Válasz.hu-nakSpaller Endre, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke. Spaller beszélt a legfontosabb hazai innovációs seregszemle, az október 16-án kezdődő Innotrends és a hivataluk által frissen elkészített startup-térkép jelentőségéről is..."

Orientpress.hu, 2014. október 8., szerda
Közeledik a HUNINNO Innovációs Díj nemzeti versenye

Fn.hir24.hu, 2014. október 8., szerda
A fiatalok nyomasztják Európa vezetőit

Computerworld.hu, 2014. október 8., szerda
Üzletfejlesztési Díj a leginnovatívabbnak: november 17-ig pályázhat

Pannonnovum.hu, 2014. október 8., szerda
IX. Innotech Innovációs Konferencia

Gazdasági Rádió, A nap vendége, 2014. október 8., szerda
Milyen fontos tényezők köthetők a versenyképességhez?

Figyelő, 2014. október 9., csütörtök, 24-25. oldal
Hétköznapi innováció

Figyelő, 2014. október 9., csütörtök, 20-21. oldal)
Kinyílik a pénzcsap

Figyelő, 2014. október 9., csütörtök, 28-29. oldal
Alkotás utca
Formatervezés
"...Mind több állami forrás segíti a kreatív iparágat. A héten zajló Design Hét apropóján utánanéztünk, miképpen lehet hatékonyan támogatni a hazai cégeket..."

Dunántúli Napló, 2014. október 9., csütörtök, 2. oldal
Pécs
"...Kutatási, fejlesztési és innovációs központtal egységben nemzetközi hallgatói és képzési központot valósít meg közösen Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem..."

Itextreme.hu, 2014. október 9., csütörtök
Izraelben hódított a TestJockey

Baranyanet.hu, 2014. október 9., csütörtök
Nemzetközi Képzési és Innovációs Központot hoz létre a Város és az Egyetem

Figyelo.hu, 2014. október 9., csütörtök
Hétköznapi innováció

U-szeged.hu, 2014. október 9., csütörtök
Hogyan brandeljünk egy science parkot?

U-szeged.hu, 2014. október 9., csütörtök
Feltalálók és ösztöndíjasok a Campus Hungary Program vonzásában

Tozsdeforum.hu, 2014. október 9., csütörtök
Ötven vállalkozás jutott már pénzhez így

Pecsinapilap.hu, 2014. október 9., csütörtök
Együttműködési megállapodás a PTE és Pécs városa között

Itbusiness.hu, 2014. október 9., csütörtök
Innovációtranszfer Budapest és Tel-Aviv között

Orientpress.hu, 2014. október 9., csütörtök
Kavosz: Történelmi lehetőség a 2014-2020 közötti uniós ciklus

Insiderblog.hu, 2014. október 9., csütörtök
InnoTrends Hungary 2014 - a teljes program!

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. október 9., csütörtök
Indul az ország történetének legnagyobb gazdaságfejlesztése?

Mr1-Kossuth Rádió, Ütköző, 2014. október 9., csütörtök
Magyarország 2014 és 2020 között 34 milliárd euró összegű pályázati forráshoz juthat az Unió új pénzügyi ciklusában

Mr1-Kossuth Rádió, Délelőtti Krónika, 2014. október 9., csütörtök
Magyarország történelmi lehetősége a 2014-2020 közötti európai uniós fejlesztési időszak, mondta Krisán László

ECHO TV, Napi Aktuális, 2014. október 9., csütörtök
A magyar vállalkozószellemet dicséri a Financial Times

Világgazdaság, 2014. október 10., péntek, 6. oldal
Találd fel magad!
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny (2014/2015-ös tanév)

Zalai Hírlap, 2014. október 10., péntek, 3. oldal
Új részleg a karon
"...A Pannon Egyetem közel 4,2 milliárd Ft összértékű infrastruktúra és informatika fejlesztési programja keretében mintegy 500 millió forintos beruházással, és még további több száz millió forint értékű eszközbeszerzéssel jött létre a Georgikon Karon a két egységből álló Bioinnovációs Központ. Az egyik leggyorsabban fejlődő, csúcstechnológiákra épülő iparág ma már egyre inkább jelen van a mezőgazdaságban is: a többfunkciós laborkomplexum egyrészt az egyetemi tanszékek, a kutatók és nemesítők, másrészt a termelők és mezőgazdasági cégek munkáját is segíti..."

24 óra, 2014. október 10., péntek, 14. oldal
Kilenc új pályázat kisvállalkozóknak

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. október 10., péntek, 14. oldal
Folyamatos fejlődés és innováció

Fejér Megyei Hírlap melléklet, 2014. október 10., péntek, 13-14. oldal
Hivatali szerepváltás
"...Az intelligens szakosodáson alapuló kutatási és innovációs stratégia (S3) megalkotása elengedhetetlen Magyarország számára, hogy hozzáférhessen a Strukturális Alapokból érkező, több mint 700 milliárd forintnyi európai uniós kutatási, fejlesztési és innovációs forráshoz..."

24 Óra, 2014. október 10., péntek, 14. oldal
Kilenc új pályázat kisvállalkozóknak
Fórumot tartottak vállalkozóknak Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában.

Euroastra.hu, 2014. október 10., péntek
Ötvenedik befektetéséhez ért a Széchenyi Tőkealap -- Mintegy 6,5 milliárdos tőkeforrás segíti már a hazai kkv-k bővülését

Tozsdeforum.hu, 2014. október 10., péntek
Az iparosok is megszólaltak az uniós pályázatokról

Napi.hu, 2014. október 10., péntek
Kiderült, mire lesz pénz Magyarországon

Napi.hu, 2014. október 10., péntek
Kinyílt a pénzcsap - mától milliókra lehet pályázni

Mixonline.hu, 2014. október 10., péntek
Átláthatóbb pályázatok, több pénz

Mfor.hu, 2014. október 10., péntek
Megjelentek az első pályázatok

Klubradio.hu, 2014. október 10., péntek
Megjelentek az első uniós pályázatok

Kisalfold.hu, 2014. október 10., péntek
Megjelentek az uniós pályázatok

Infonyiregyhaza.hu, 2014. október 10., péntek
Lázár János: kiírtuk az első pályázatokat, elérhetőek a 2014-2020-as időszak forrásai

Hirado.hu, 2014. október 10., péntek
Magyar Iparszövetség: a kisvállalkozások nagyon várták a pályázatok megjelenését

Hirado.hu, 2014. október 10., péntek
Lázár: Elérhetőek a 2014-2020-as időszak forrásai

Breuerpress.com, 2014. október 10., péntek
2013 is küzdelmes év volt a kkv-knak - a fellendülés jelei ellenére

Profitline.hu, 2014. október 10., péntek
A kisvállalkozások nagyon várták a pályázatok megjelenését

Privatbankar.hu, 2014. október 10., péntek
Megnyíltak a pénzcsapok: itt vannak az első uniós pályázatok

Orientpress.hu, 2014. október 10., péntek
Támogatással erősítenék a nők innovációban betöltött szerepét

Orientpress.hu, 2014. október 10., péntek
6,5 milliárdos tőkeforrás segíti a hazai kkv-k bővülését

Mno.hu, 2014. október 10., péntek
Iparszövetség: Ki volt éhezve a pályázatokra a kkv-szektor

Kitekinto.hu, 2014. október 10., péntek
Nagy lehetőség nyílt meg a magyarok előtt

Hvg.hu, 2014. október 10., péntek
Lázár: új időszámítás kezdődött, megjelentek az új uniós pályázatok

Computerworld.hu, 2014. október 10., péntek
Hogyan keressünk finanszírozót az innovációnkhoz?

444.hu, 2014. október 10., péntek
Kiírták az első uniós pályázatokat

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2014. október 10., péntek
A mikro kis- és középvállalkozások nagyon várták a 2014-2020-as időszak európai uniós fejlesztési pályázatok megjelenését, a források megnyitását és számítanak az operatív programok minél előbbi uniós jóváhagyására, nyilatkozta a Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2014. október 10., péntek
Egy hónappal azután, hogy José Manuel Barroso és Orbán Viktor aláírta az Európai Unió és Magyarország közötti partnerségi megállapodást, megjelentek az új uniós pályázatok

Jazzy Rádió, Esti Híradó, 2014. október 10., péntek
Megjelentek a 2020-ig tartó uniós támogatási időszak első pályázati kiírásai

M1, Híradó este, 2014. október 10., péntek
Kilenc uniós pályázatot írtak ki ma

Népszabadság, 2014. október 11., szombat, Hétvége, 9. oldal
Gyorsítóra várva
"...Putyin elnök egy tollvonással elvette az Orosz Tudományos Akadémia teljes vagyonát. Hatalmas állami megaakadémiát hozott létre, annak irányítását egy kormányhivatalra bízta, melynek vezetését ígérete ellenére nem az önállóságától megfosztott Akadémia haladó szellemű elnökére, hanem egy pénzügyérre bízta. Óriási volt a felháborodás belföldön és külföldön egyaránt..."

Népszava, 2014. október 11., szombat, 4. oldal
Új uniós pályázatok
 "...Megjelentek az új uniós pályázatok, ezzel új időszámítás kezdődött, a koncepciótlan fejlesztéseket felváltja a munkahelyteremtést, az exportra épülő gazdasági növekedést előmozdító korszak - közölte tegnap Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter..."

Magyar Hírlap, 2014. október 11., szombat, 1+7. oldal
A gazdaság fejlesztésére jut a legtöbb pénz
"...A tegnap megjelent uniós pályázatokkal új időszámítás kezdődött, a koncepciótlan fejlesztéseket felváltja a munkahelyteremtést és az exportra épülő gazdasági növekedést előmozdító korszak - közölte tegnap Lázár János miniszter..."

Magyar Nemzet, 2014. október 11., szombat, 1+11. oldal
Lázár János: Nem élhet az ország Brüsszel kegyelemkenyeréből
"...Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a fejlesztési forrásokat a Dunától keletre, illetve az ország déli részébe szükséges átcsoportosítani. A politikus közölte, erős gazdaságra van szükségünk, amely versenyképes, és exportra termel, elsősorban nem az uniós támogatásban kell bíznunk..."

24 Óra, 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Békés Megyei Hírlap, , 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Heves Megyei Hírlap, 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Petőfi Népe, 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Somogyi Hírlap, 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Tolnai Népújság, 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Új Dunántúli Napló, 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Új Néplap, 2014. október 11., szombat, 8. oldal
Várták a kkv-k a pályázatok megjelenését

Magyar Nemzet, 2014. október 11., szombat, 1+11. oldal
Már elérhetők az új uniós pályázatok
"...Százhúszmilliárd forint lehívását teszi lehetővé a tegnaptól elérhető kilenc új uniós pályázat. A támogatások megszerzése a korábbi fejlesztési időszakhoz képest egyszerűbb lett..."

Fejér Megyei Hírlap, 2014. október 11., szombat, 13. oldal
Egy vállalat - végtelen lehetőségek
"...Magyar Innovációs Nagydíjban részesül a Rhinolight Kft..."

Teol.hu, 2014. október 11., szombat
Információ nélkül nem tartható a versenyképesség

Pecsma.hu, 2014. október 11., szombat
Rengeteg fejlesztési forrást kaphat Dél-Baranya

Metropol.hu, 2014. október 11., szombat
Átcsoportosítanák a fejlesztési forrásokat

Mno.hu, 2014. október 11., szombat
Lázár: Az ország nem élhet Brüsszel kegyelemkenyeréből

Magyarhirlap.hu, 2014. október 11., szombat
A fejlesztési forrásokat a déli és a keleti országrészbe kell átcsoportosítani

Magyarhirlap.hu, 2014. október 11., szombat
Elérhetők az uniós pályázatok

Hir6.hu, 2014. október 11., szombat
A Dunától keletre kell átcsoportosítani a forrásokat

Hir6.hu, 2014. október 11., szombat
Elérhetőek a 2014-2020-as időszak forrásai

Figyelo.hu, 2014. október 11., szombat
Lázár: a keleti és déli országrészbe kell átcsoportosítani a fejlesztési forrásokat

Euroastra.hu, 2014. október 11., szombat
Átadták a 2014. évi Pro Progressio díjakat a műszaki és természettudományi képzés népszerűsítéséért
"...Az elismeréseket, Péceli Gábor rektor és számos vendég jelenlétében, Pakucs János, az Alapítvány kuratóriumának elnöke és Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár adták át..."

Napi.hu, 2014. október 11., szombat
Lázár: az uniós forrás nem az EU pénze

Lánchíd Rádió, Déli Híradó, 2014. október 11., szombat
A keleti és déli országrészbe kell átcsoportosítani a fejlesztési forrásokat Lázár János szerint

Portfolio.hu, 2014. október 12., vasárnap
Oázis a sivatagban - Az első kkv-fejlesztési pályázat margójára

RadioQ, 2014. október 12., vasárnap
2014/2015 évi 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése

Napló melléklet, 2014. október 13., hétfő, 1+4. oldal
Indul a pályáztatás

Napló melléklet, 2014. október 13., hétfő, 5. oldal
Nagyon várják a pályázatokat

Ng.hu, 2014. október 13., hétfő
Ifjúsági Innovációs Verseny 2014
"...Műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai és matematikai területről érkező innovatív alkotásokat várnak a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre..."

Pannonnovum.hu, 2014. október 13., hétfő
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny (2014/2015-ös tanév)

Vmkik.hu, 2014. október 13., hétfő
Ifjúsági Innovációs Verseny - 2014

Napi.hu, 2014. október 13., hétfő
Támogatásra pályázik? Komoly változások jönnek

Miskolci-hirhatar.hu, 2014. október 13., hétfő
Átadták a 2014. évi Pro Progressio díjakat a műszaki és természettudományi képzés népszerűsítéséért
"...Az elismeréseket, Péceli Gábor rektor és számos vendég jelenlétében, Pakucs János, az Alapítvány kuratóriumának elnöke és Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkár adták át..."

Magyarhirlap.hu, 2014. október 13., hétfő
Lázár János: Nem élhet az ország Brüsszel kegyelemkenyeréből

Figyelo.hu, 2014. október 13., hétfő
A siker kulcsa: bizalom és innováció

Kreativ.hu, 2014. október 13., hétfő
Startup reality-t szervez a Forbes
"...A Forbes magazin és a Day One Capital Kockázati Tőkealap-kezelő (Day One Capital) startupos eseményt indít Startup Broadway címmel. A startupok életét és fejlődését bemutató héthónapos program 2015 tavaszán veszi kezdetét egy régiós eseménysorozat részeként..."

Napi Gazdaság, 2014. október 14., kedd, 15. oldal
Rendkívül kockázatos, ám a befektetőknek vonzó a terület
"...Fiatal iparág, rengeteg kockázatot rejt, bizonyos feltételek teljesülése esetén azonban nagyon is vonzó a befektetők számára - állapították meg a Design Terminálban a kreatívipari vállalkozások lehetőségeiről szóló konferencia résztvevői..."

Napi Gazdaság, 2014. október 14., kedd, 15. oldal
Tőkebevonáshoz kevés egy jó ötlet
"...A befektetők nem az üzleti ötletre, hanem egy csapatra fogadnak, mert az előbbit könnyebb lecserélni - többek közt így vélekedtek a Találj befektetőt! elnevezésű workshop előadói...."

Népszabadság, 2014. október 14., kedd, 7. oldal
Innovatív technológiákkal a hazai vállalatokért
Az Invitel előfizethető infokommunikációs szolgáltatásokkal támogatja üzleti ügyfeleit

Napi Gazdaság, 2014. október 14., kedd, 2. oldal
Novemberben indul a pályázati dömping
"...Az európai uniós fejlesztési forrásokra kürt magyarországi pályázatok közül jelenleg négy még a 2007-2013-as, kilenc viszont már a 2014-2020-as programozási időszakhoz köthető. November 10-től indul a nagy roham a brüsszeli támogatásokért..."

Észak-Magyarország, 2014. október 14., kedd, 1. oldal
Szakosodnunk szükséges
"...Az országos konzultációsorozat lényege, hogy a 2014-2020-as tervezési időszakban hazánk várhatóan több mint 700 milliárd forint támogatást költhet el az Európai Unió társfinanszírozásában kutatás-fejlesztésre és innovációra. Ezen támogatások folyósítását az Európai Unió feltételekhez köti, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy az egyes területi egységeknek gazdaságilag szakosodniuk kell..."

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. október 14., kedd, 2. oldal
A megyei specializációk

Világgazdaság, 2014. október 14., kedd, 3. oldal
Találd fel magad!
24. Ifjúsági tudományos és innovációs tehetségkutató verseny (2014/2015-ös tanév)

Euroastra.hu, 2014. október 14., kedd
A 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny projectet eredményesen lezárták
"...A Magyar Innovációs Szövetség 23. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az MTVA közreműködésével a Tudomány Napja alkalmából..."

Napigazdasag.hu, 2014. október 14., kedd
Négy hét, és dől a lé

Privatbankar.hu, 2014. október 14., kedd
Csepreghy Nándor: az EU-pályázati pénz nem szociális támogatás!

Portfolio.hu, 2014. október 14., kedd
Húsz magyar kkv indult el az uniós százmilliókért
"...Összesen 580 projektjavaslatot, köztük 20 magyarországit, kapott az Európai Bizottság az új kkv-támogató eszköz pályázatának október 9-i határnapjáig. A kkv-kat támogató program második fázisáról van szó, amelynek keretében 0,5 és 2,5 millió euró közötti, azaz jelenlegi árfolyamon mintegy 155-760 millió forint közötti forrást lehet elnyerni önállóan, vagy konzorciumként. Az eredményre azonban még csaknem fél évig várhatnak a pályázók..."

Hirado.hu, 2014. október 14., kedd
Csepreghy: igazságos lesz a pályázati rendszer

Piacesprofit.hu, 2014. október 14., kedd
Erre lesz pénz első körben

Meseonline.hu, 2014. október 14., kedd
Bemutatkoztak a tehetséges fiatalok
"...A Magyar Innovációs Szövetség 23. alkalommal hirdette meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériumával és az MTVA közreműködésével a Tudomány Napja alkalmából. A neves szakemberekből, akadémikusokból álló bírálóbizottság 2014. május 19-én választotta ki a 2014. év legtehetségesebb fiataljait, akik a nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt projektekkel közösen június 10-én és 11-én a Design Terminalban, szeptember 26-án pedig a Kutatók Éjszakáján mutatkoztak be..."

Heol.hu, 2014. október 14., kedd
Erősíteni kell a főiskolákon a természettudományi képzést

Blikk.hu, 2014. október 14., kedd
Sztárelőadó ad vállalkozási tippeket

Vaol.hu, 2014. október 14., kedd
Megyei jövőképek
"...Vas megye jövőbeni és hosszú távú kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiai irányainak meghatározására workshopot tartottak..."

Hvg.hu, 2014. október 14., kedd
Alig vagyunk versenyben az uniós kkv-pénzekért

Insiderblog.hu, 2014. október 14., kedd
A Kaukázus felé nyit a DBH Group
"...A DBH Group múlt csütörtökön, október 9-én a budapesti Európa Hajón több mint 200 meghívott üzleti partner és munkatárs körében ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A DBH Group hollandiai anyacégének elődjét 1994-ben Maastrichtban alapították magyar és holland önkormányzatok és fejlesztési ügynökségek..."

Gondola.hu, 2014. október 14., kedd
Igazságos lesz a pályázati rendszer

Gondola.hu, 2014. október 14., kedd
Legalább 30 százalékkal kevesebb bürokráciát

Figyelo.hu, 2014. október 14., kedd
Befektetési nagyágyú az Innotrendsen

Pannonnovum.hu, 2014. október 14., kedd
GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Katolikusradio.hu, 2014. október 14., kedd
Beszélgetések a MAFITUD konferencián

Katolikus Rádió, Futólépés, 2014. október 14., kedd
Beszélgetések a MAFITUD konferencián

Mr1-Kossuth Rádió, Késő esti Krónika, 2014. október 14., kedd
A munkahelyek megtartása és újak létrehozása a célja a pénteken kiírt új gazdaságfejlesztési uniós pályázatoknak

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. október 14., kedd
Kiírták az új uniós pénzügyi ciklus pályázatait

Mr1-Kossuth Rádió, Délelőtti Krónika, 2014. október 14., kedd
Új munkahelyek létrehozását és a régiek megtartását szeretné elérni a kormány a pénteken kiírt uniós pályázatokkal

Magyar Hírlap, 2014. október 15., szerda, 4. oldal
Csökkenteni kell a bürokráciát

Napi Gazdaság, 2014. október 15., szerda, Kereskedelem, 8+9. oldal
Partnerséggel lehet jó beszállítói kapcsolatot építeni
"...Együttműködéssel, türelemmel, a maximális hatékonysághoz szükséges tudás átadásával lehet világszínvonalon is hatékony és innovatív, hosszú távon működő beszállítói kapcsolatokat kiépíteni - ez a legfőbb tanulsága a McDonald's és a hazai baromfiipari beszállító évtizedes kapcsolatának..."

Metropol, 2014. október 15., szerda, 8. oldal
Kutatás, fejlesztés, innováció
"...Holnap kezdődik Magyarország legjelentősebb nemzetközi kitekintésű kutatásfejlesztési és innovációs konferenciája és startupkiállítása az Akvárium Klubban, ahol a kkv-szektor tagjai számos, őket érintő témában hallgathatnak meg előadásokat. Az Innotrends Hungary 2014 KFI konferencia és startupkiállításról beszélgettünk az eseményt szervező Nemzeti Innovációs Hivatal elnökével, Spaller Endrével..."

Blikk, 2014. október 15., szerda, 3. oldal
Sztárelőadó ad vállalkozási tippeket
"...Budapest - Igazi médianagyágyú lép az Innotrends Hungary Akvárium Klubbeli pódiumára holnap. Leonard Brody világszerte elismert vállalkozó, médiaszakember és kockázatitőke-befektető; a startupvilág ikonja ad tippeket, és vázolja véleményét a közép-európai és honi startup, azaz újonnan induló, nagy profittal kecsegtető vállalkozások helyzetéről és fejlődéséről..."

Piac és Profit, 2014. október 15., szerda, 43-44. oldal
Milliárdok keresik gazdájukat

Piac és Profit, 2014. október 15., szerda, 46. oldal
50 ezer euró 155 kkv-nak

Piac és Profit, 2014. október 15., szerda, 47-49. oldal
A Szilícium-völgyben is ismerik

Zalai Hírlap, 2014. október 15., szerda, 6. oldal
Zalai innovációs tervek

Vas Népe, 2014. október 15., szerda, 18. oldal
Megyei jövőképek

Heves Megyei Hírlap, 2014. október 15., szerda, 1. oldal
Keresik, mire is érdemes fordítani az EU-pénzeket

Fejér Megyei Hírlap, 2014. október 15., szerda, 6. oldal
Megjelent az első pályázat

Dunántúli Napló, 2014. október 15., szerda, 11. oldal
Újra fölbúg az "Önindító"
Húsz kreatív fiatal alapíthat új, egyedi vállalkozást
"...A Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarával, a Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesülettel, a Dél-Dunántúli Idegenforgalmi Kft.-vel és a Baranya Megyei Vállalkozói Központtal együttműködve Önindító 2014 elnevezéssel 2014. július 1-jétől új munkaerő- piaci programot indított..."

Békés Megyei Hírlap, 2014. október 15., szerda, 4. oldal
Inkubátorház kutatóknak, fejlesztőknek

Piacesprofit.hu, 2014. október 15., szerda
8 magyar a világ 100-as innovátorlistáján

Computerworld.hu, 2014. október 15., szerda
Kedvcsináló vállalkozások indításához

Innoteka.hu, 2014. október 15., szerda
Évről évre versenyeznek az ifjú tudósok
"...Befejeződött a tavalyi évben a Magyar Innovációs Szövetség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az MTVA közreműködésével, a Tudomány Napja alkalmából 23. alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny. 2014. év legtehetségesebb fiataljai, a nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt projektekkel közösen mutatkozhattak be nyilvánosan, előbb a Design Terminalban június 10-11-én, majd szeptember 26-án a Kutatók éjszakáján..."

Tvkeszthely.hu, 2014. október 15., szerda
Fejlesztési tervek Zalában

Portfolio.hu, 2014. október 15., szerda
Hibridautó áfa nélkül?
"...Az elektromos járművek elterjesztését segítő Jedlik Ányos Terv mielőbbi megvalósítása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) felügyelete mellett megalakult a Jedlik Ányos Klaszter..."

Mfor.hu, 2014. október 15., szerda
Eurómilliárdok jutnak a vidékfejlesztési program megvalósítására

Ma.hu, 2014. október 15., szerda
4,145 milliárd euró jut a vidékfejlesztési programra

Ma.hu, 2014. október 15., szerda
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter - az elektromos járművek elterjesztéséért

Metropol.hu, 2014. október 15., szerda
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

Hirado.hu, 2014. október 15., szerda
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

Hirado.hu, 2014. október 15., szerda
Magyarországon 4,145 milliárd euró jut a vidékfejlesztési programra

Hirado.hu, 2014. október 15., szerda
Így támogatnák az elektromos autók elterjedését

Tudositok.hu, 2014. október 15., szerda
Megyei specializációk

Propeller.hu, 2014. október 15., szerda
1200 milliárd forint jut vidékfejlesztésre

Orientpress.hu, 2014. október 15., szerda
Több mint négy milliárd euró jut a vidékfejlesztési programra

Orientpress.hu, 2014. október 15., szerda
A kormány ösztönözné az elektromos autók terjedését

Mno.hu, 2014. október 15., szerda
Ennyit költhetünk vidékfejlesztésre

Magyarhirlap.hu, 2014. október 15., szerda
Csökkenteni kell a bürokráciát

Magyarhirlap.hu, 2014. október 15., szerda
Kedvezményekkel ösztönöznék az elektromos autók terjedését

Figyelo.hu, 2014. október 15., szerda
Ennyi jut vidékfejlesztésre Magyarországon

Hvg.hu, 2014. október 15., szerda
20 év után a Kaukázust célozza a DBH

Mr1-Kossuth Rádió, déli Krónika, 2014. október 15., szerda
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

InfoRádió, Esti mérleg, déli Krónika, 2014. október 15., szerda
Összeállítás: Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2014. október 15., szerda
Magyarországon 4 milliárd 145 millió euró jut a vidékfejlesztési program megvalósítására

Duna TV, Esti Híradó, Hírtükör, 2014. október 15., szerda
Több kedvezménnyel is segítené a kormány, hogy minél többen vegyenek a jövőben hibrid vagy tisztán elektromos autót

Duna TV - Közbeszéd, 2014. október 15., szerda
Összeállítás: Több kedvezménnyel is segítené a kormány, hogy minél többen vegyenek a jövőben hibrid- vagy tisztán elektromos autót

Duna TV - Déli Híradó, 2014. október 15., szerda
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

M1, Híradó délben, 2014. október 15., szerda
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

ECHO TV, Déli Híradó, 2014. október 15., szerda
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

Budapest Business Journal, 2014. október 16., 10. oldal
Innotrends Hungary 2014: Makina innovation count
"...Innovative ideas in Hungary have a better chance than ever of being turned in to reality. Laszlo Koranyi, Vice-President of the National Innovation Office, tells the Budapest Business Journal what rolega the rings such as Innotrends, EU funds and his own organization can play in the process. Innotrends Hungary, the office’s main annual event, takes place October 16-17 at the Akvarium in Budapest’s Erzsebet ter. Entry is free!..."

Figyelő, 2014. október 16., csütörtök, 23. oldal
Varga György az innovációról
Meggyengült hajtóerők

Figyelő, 2014. október 16., csütörtök, 32-34. oldal
Jut uniós pénz a központi régióba is
Pálinkás József
"...A kormányzat elérte, hogy lazuljanak az EU-s támogatási szabályok: a Strukturális Alapok k+f+i forrásainak legfeljebb 15 százaléka Közép-Magyarországon, illetve Budapesten is felhasználható, amennyiben a fejlesztés igazolhatóan a többi régióban hasznosul - mondja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal létrehozásáért felelős kormánybiztos. Gondban lennénk, ha minden kritika nélkül elfogadnánk néhány nagyvállalat álláspontját a céges kutatás-fejlesztés értelmezéséről - teszi hozzá..."

Magyar Hírlap, 2014. október 16., csütörtök, 9. oldal
Lecsapnak az uniós százmilliókra

Magyar Nemzet, 2014. október 16., csütörtök, 1+6. oldal
Biztató a magyar agykutatási program
"...Az agybetegségek egy év alatt 798 milliárd eurójába kerülnek az Európai Uniónak, másfélszer annyiba, mint az öt következő legdrágább betegség - vont párhuzamot lapunknak Freund Tamás, a Nemzeti agykutatási program vezetője. A Magyar Tudományos Akadémia élettudományi alelnöke, Széchenyi-díjas tudós szerint napjainkban agyunk sosem látott terhelésnek van kitéve..."

Világgazdaság, 2014. október 16., csütörtök, 10. oldal
Innováció a Hajdu parkjában
Kedvezőtlenek a brüsszeli feltételek
"...Inkubátorház-szerűen működő innovációs központ nyílt a Hajdu csoport ipari parkjában, illetve hozzá kapcsolódóan Romániában. A létesítmény a megújuló energia iparhoz kötődő vállalkozásokat segíti, így várhatóan a csoport egyik cégét is. A Hajdu fejlődését azonban nehezíti, hogy nem jut uniós támogatáshoz, annak Brüsszelben megszabott feltételei miatt..."

Figyelő, 2014. október 16., csütörtök, 34. oldal
A trend alakítói
Kiállítás és konferencia
"...A Nemzeti Innovációs Hivatal szervezésében, a Design Terminál és a Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség kiemelt szakmai támogatásával, valamint számos hazai szervezet összefogásával az idén is megrendezik Magyarország talán legjelentősebb nemzetközi kitekintésű kutatás-fejlesztési és innovációs konferenciáját és startupkiállítását, amely lapunk megjelenésének napján, október 16-án nyílik..."

Magyar Narancs, 2014. október 16., csütörtök, 14-15 oldal
Rendszeresen hazacsenget
Az új uniós költségvetési ciklus első pályázatai

Napi Gazdaság, 2014. október 16., csütörtök, 7. oldal
Nem szabad kiölni a kreativitást a magyar fiatalokból
"...Az egyetemeken, főiskolákon a magyar fiataloknak meg kellene ismerkedniük a legfontosabb informatikai trendekkel, és fontos, hogy a gyermekkorban még meglévő kreativitást, együttműködő készséget ne öljék ki belőlük - mondta a Napi Gazdaságnak adott interjúban Ablonczy Balázs, az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója..."

Népszabadság, 2014. október 16., csütörtök, 4. oldal
Vidékfejlesztésre 1200 milliárd

Észak-Magyarország, 2014. október 16., csütörtök, 5. oldal
Koncentráltan érkezik az uniós pénz

Fejér Megyei Hírlap, 2014. október 16., csütörtök, 2. oldal
Új keret a fejlesztésnek

24 óra, 2014. október 16., csütörtök, 3. oldal
A cél a fejlődés, a pénz az eszköz

Magyar üzleti világ, 2014. október 16., csütörtök, 3-5. oldal
Nulláról a saját innovációig

Magyar üzleti világ, 2014. október 16., csütörtök, 7-8. oldal
Innováció és versenyelőny az együttműködésből

Magyar üzleti világ, 2014. október 16., csütörtök, 16-17. oldal
Hogyan lehetsz sikeres pályázó?

Észak-Magyarország, 2014. október 16., csütörtök, 5. oldal)
Koncentráltan érkezik az uniós pénz
Készül a nemzeti intelligens szakosodási stratégia, mely magában foglalja megyénk fejlesztési irányait is.

Magyar Fórum, 2014. október 16., csütörtök, 3. oldal
Legalább harminc százalékkal csökkenteni kellene a bürokráciát

Vg.hu, 2014. október 16., csütörtök
Innováció a Hajdu parkjában

Tozsdeforum.hu, 2014. október 16., csütörtök
Zöld rendszám és nulla áfa?

Mno.hu, 2014. október 16., csütörtök
Biztató a magyar agykutatási program

Figyelo.hu, 2014. október 16., csütörtök
Jut uniós pénz a központi régióba is

Erdely.ma, 2014. október 16., csütörtök
Komoly kedvezményeket ígér az elektromos és hibrid autók számára a Jedlik Ányos Klaszter

Pannonnovum.hu, 2014. október 16., csütörtök
Érdemes beruházni az innovációba

Pannonnovum.hu, 2014. október 16., csütörtök
Ők a magyar innováció moguljai

Portfolio.hu, 2014. október 16., csütörtök
Elképesztően sokan ráugrottak a brüsszeli eurómilliárdokra
"...Az Európai Bizottság korábbi kutatás-fejlesztési keretprogramjához képest a közel egy éve létező Horizont 2020-as pályázatokra sokkal nagyobb a pályázók felől az érdeklődés, átlagosan nyolcszoros a túljelentkezés, emiatt viszont mindössze 14%-os a sikerráta - többek között ezeket a friss számokat jelezte az Innotrends konferencia H2020-as tapasztalatokról rendezett szekciójában Csuzdi Szonja. A Nemzeti Innovációs Hivatal Külkapcsolatok Főosztályának helyettes vezetője arról is beszámolt, hogy idén összesen 659 magyar pályázatot nyújtottak be a különböző kiírásokra, 62 közülük már nyert és eddig összesen 10,9 millió eurót sikerült "elhozniuk" a közös kasszából..."

Piacesprofit.hu, 2014. október 16., csütörtök
Vállalkozzunk okosan! Innovációk a pénzügyekben is

Pecsma.hu, 2014. október 16., csütörtök
Pécsről szerezne ötleteket a Samsung

Pecsistop.hu, 2014. október 16., csütörtök
Megérkezett a Samsung az egyetemre

Innoportal.hu, 2014. október 16., csütörtök
Pécs lehet az innováció fellegvára

Hirado.hu, 2014. október 16., csütörtök
Együtt a PTE és a Samsung

Dehir.hu, 2014. október 16., csütörtök
Ha eddig nem hallott az S3-ról, most érdemes megismernie

Blikk.hu, 2014. október 16., csütörtök
Együttműködik a pécsi egyetem és a Samsung

Baon.hu, 2014. október 16., csütörtök
Véleményezni lehet a megyei fejlesztési stratégiát

168ora.hu, 2014. október 16., csütörtök
Oszkó Péter: A startupoké a világ legdemokratikusabb piaca

Szegedma.hu, 2014. október 16., csütörtök
A készülő S3 stratégia a társadalmi egyeztetés szakaszába lépett

Orientpress.hu, 2014. október 16., csütörtök
Stratégiai együttműködést kötött a pécsi egyetem és a Samsung

Mno.hu, 2014. október 16., csütörtök
A kormány célkeresztjében az ipari termelés

Magyarhirlap.hu, 2014. október 16., csütörtök
Brüsszel félmilliárd eurót utalt

Iho.hu, 2014. október 16., csütörtök
Jedlik Ányos Klaszter: cél az e-autózás elterjesztése

Hvg.hu, 2014. október 16., csütörtök
Moszkvában gyártják a magyar elektromos buszokat

Pecsiujsag.hu, 2014. október 16., csütörtök
Megjött a Samsung az orvosi karra: Pécs lehet az innováció jövőbeni fellegvára

Pecsiujsag.hu, 2014. október 16., csütörtök
Pécs lehet az innováció jövőbeni fellegvára

Eduline.hu, 2014. október 16., csütörtök
Így változnak a pontszámítási szabályok: komoly ponthatáremelés előtt állunk
"...Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pluszpont jár..."

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Hírek, 2014. október 16., csütörtök
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2014. október 16., csütörtök
Több eszközzel is segítené a kormány az elektromos autók elterjedését

Mr1-Kossuth Rádió, Krónika 16-kor, 2014. október 16., csütörtök
A kutatást és az oktatást segítő együttműködést kezdett a Pécsi Tudományegyetemmel a Samsung

Katolikus Rádió, Hírtükör, 2014. október 16., csütörtök
Magyarországon 4 milliárd 145 millió euró jut a vidékfejlesztési program megvalósítására

InfoRádió, Délelőtti mérleg, 2014. október 16., csütörtök
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

M1, Híradó reggel, 2014. október 16., csütörtök
Az év végéig dönt a kormány arról, hogy milyen kedvezményekkel segítsék a környezetkímélő autók elterjedését

M1, Híradó reggel, 2014. október 16., csütörtök
Megalakult az elektromos autók elterjedését segítő Jedlik Ányos Klaszter

M1, Ma reggel, 2014. október 16., csütörtök
Második alkalommal rendezik meg az INNOTRENDS HUNGARY 2014 elnevezésű konferenciát és szakkiállítást

M1: Híradó délben, 2014. október 16., csütörtök
Az év végéig dönt a kormány arról, hogy milyen kedvezményekkel segítsék a környezetkímélő, tisztán elektromos vagy hibrid autók elterjedését

RTL Klub, 8:08 Minden Reggel, 2014. október 16., csütörtök
Milyen új magyar találmányokat ismerünk?

Duna TV, Déli Híradó, 2014. október 16., csütörtök
Az év végéig dönt a kormány arról, hogy milyen kedvezményekkel segítsék a környezetkímélő autók elterjedését

Duna TV, Reggeli híradó, 2014. október 16., csütörtök
Megalakult a Jedlik Ányos Klaszter

Atv, START, 2014. október 16., csütörtök
A kormányzat valódi projektek támogatására akarja felhasználni az uniós forrásokat

Magyar Hírlap, 2014. október 17., péntek, 1+9. oldal
Egységes régiós közösséget kell képviselnünk
"...Nemzeti fejlesztési koordinációs központ menedzselheti a jövőben a közvetlen közösségi forrásokat, legalábbis egy ilyen adminisztrációs egység létrehozására tett javaslatot Kiss Antal, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium miniszteri biztosa. A szakember lapunknak nyilatkozva kifejtette, hogy határon átnyúló projektek elnyerése, működtetése a cél. A nemzeti közösségek erősebb gazdasági potenciált is képviselnek, így ki tudjuk használni, hogy az Európai Unióban 13 millióan beszélnek magyarul - hangsúlyozta a miniszteri biztos..."

Napi Gazdaság, 2014. október 17., péntek, 3. oldal
Fenntartható projektekre jön az uniós pénz

Új Néplap, 2014. október 17., péntek, 2. oldal
Áttekintették az elkészült tervezetet

Kelet-Magyarország, 2014. október 17., péntek, 3. oldal
A fejlődés útja az aktív kutatómunka

Dunaújvárosi Hírlap, 2014. október 17., péntek, 6. oldal
Előadás: az új pályázatok

Békés Megyei Hírlap, 2014. október 17., péntek, 2. oldal
Startupokról, innovációról Békésen

24 óra, 2014. október 17., péntek, 11. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Zalai Hírlap melléklet, 2014. október 17., péntek, 2. oldal
IX. INNOTECH Innovációs Konferencia

Zalai Hírlap melléklet, 2014. október 17., péntek, 3. oldal
A szellemi tulajdonvédelemért

24 Óra, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Békés Megyei Hírlap, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Heves Megyei Hírlap, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Petőfi Népe, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Somogyi Hírlap, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Tolnai Népújság, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Új Dunántúli Napló, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Új Néplap, 2014. október 17., péntek, 8. oldal
Az év végéig lehet pályázni, három javaslat vállalkozóknak

Zalaegerszegi 7 Nap, 2014. október 17., péntek, 7. oldal
Intelligens stratégia

Világgazdaság, 2014. október 17., péntek, 7. oldal
Új irodával bővített az SAP Budapesten
Informatika Tovább erősíti a hazai fejlesztő csapatot a társaság

Njszt.hu, 2014. október 17., péntek
24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Szon.hu, 2014. október 17., péntek
Átadták a 2014. évi Pro Progressio díjakat a műszaki és természettudományi képzés népszerűsítéséért

Szon.hu, 2014. október 17., péntek
A fejlődés útja az aktív kutatómunka

Mmonline.hu, 2014. október 17., péntek
Mit csinál Pécsen a Samsung?

Minuszos.hu, 2014. október 17., péntek
Pécs az innováció fellegvára lehet

Hirado.hu, 2014. október 17., péntek
Orbán: Kutatás-fejlesztésre épülő iparágakba kell egyre inkább befektetni

Orientpress.hu, 2014. október 17., péntek
Orbán: a kutatásfejlesztésre épülő iparágakba kell befektetni

Magyarhirlap.hu, 2014. október 17., péntek
A nemzeti közösségek versenyképesek az Európai Unióban

Magyarhirlap.hu, 2014. október 17., péntek
Korszerű technológia kell a jó minőséghez

Gazdasagiradio.hu, 2014. október 17., péntek
Újabb kiállítás az innovátorok legjobbjainak

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. október 17., péntek
Megkezdődött az Innotrends Hungary 2014 konferencia Budapesten

Mr1-Kossuth Rádió, 180 perc, 2014. október 17., péntek
Megkezdődött az Innotrends Hungary 2014 konferencia Budapesten

ECHO TV, Reggeli Híradó, 2014. október 17., péntek
Kompozit szerkezetű buszok közös gyártásáról állapodott meg a magyar Evopro csoport egy orosz céggel

Napló, 2014. október 18., szombat, 9-10. oldal
Fiatal kutató
"...megkértem, ha van kedve, próbaképp programozza át az ARM Cortex M4-es processzort, vele együtt pedig az eszközömet. Ezzel a világon egyedülálló programot hozott létre, ami egy apaBoardon az LCD kijelzőre a "lech+" feliratot írja ki. A találkozás nagyon nagy megtiszteltetés volt számomra, Walesa úr távozásakor azt mondta, sajnálja, hogy már ennyire idős, ha fiatalabb lenne, ő is ezzel foglalkozna..."

Trade magazin, 2014. október 18., szombat, 70-71. oldal
Elhivatottság és technológia

Trade magazin, 2014. október 18., szombat, 77. oldal
Mitől lesz átütő egy innováció?

Promenad.hu, 2014. október 18., szombat
Akár az ELI is kaphat a 700 milliárd forintos kutatás-fejlesztési támogatásból

Veol.hu, 2014. október 18., szombat
Fiatal kutató
"...a várpalotai tizenhét éves B. Kiss Bálint, aki szeptember 22-én Varsóban a Nobel-díjas Lech Walesa volt köztársasági elnököt megkérte, a dolgok internetéről (IoT) való beszélgetés közben együtt írják meg egy beágyazott rendszer forráskódját..."
"...B. Kiss Bálint eszközét a Magyar Innovációs Szövetség nevezte a fiatal kutatóknak szervezett uniós versenyre, így vehetett részt az uniós eseményen a Varsói Egyetemen..."

Itextreme.hu, 2014. október 18., szombat
Pécs lehet az innováció fellegvára

Hirado.hu, 2014. október 18., szombat
Palkovics: nem a bolognai rendszer rossz, hanem a magyarországi megvalósítása
"...A kutatás-fejlesztésről szólva az államtitkár hangsúlyozta, hogy az nem intézményi, hanem személyi kiválóságon múlik, ezért nem intézményeket kell finanszírozni - arra úgysem jut -, hanem a tudományos műhelyeket, ahol az eredmények születnek..."

Magyarhirlap.hu, 2014. október 18., szombat
Palkovics: Átfogó reform szükséges a bolognai rendszerben

Hvg.hu, 2014. október 18., szombat
Felsőoktatási államtitkár: a bolognai rendszer nem rossz

Gondola.hu, 2014. október 18., szombat
Nem a bolognai rendszer rossz, hanem a megvalósítás

Alfahir.hu, 2014. október 18., szombat
Rossz a bolognai rendszer hazai megvalósítása

Mno.hu, 2014. október 19., vasárnap
Kutatás-fejlesztés: megvan a jó irány
"...Lezajlottak a társadalmi egyeztetések a kutatás-fejlesztések és innováció 2020-ig szóló fő irányainak kijelöléséről, ennek alapján készül a hamarosan kormány elé kerülő intelligens szakosodási stratégia - mondta el Pálinkás József az MTI-nek..."

Somogytv.hu, 2014. október 19., vasárnap
Készül az intelligens szakosodási stratégia

Portfolio.hu, 2014. október 19., vasárnap
Hamarosan tárgyalja a kormány a 700 milliárdos előterjesztést
"...Lezajlottak a társadalmi egyeztetések a kutatás-fejlesztések és innováció 2020-ig szóló fő irányainak kijelöléséről, ennek alapján készül a hamarosan kormány elé kerülő intelligens szakosodási stratégia..."

Mixonline.hu, 2014. október 19., vasárnap
Tudásbázisok 2020-ig

Hirado.hu, 2014. október 19., vasárnap
A kormány elé kerülhet az intelligens szakosodási stratégia

Haon.hu, 2014. október 19., vasárnap
Hamarosan kormány elé kerül az intelligens szakosodási stratégia

Esemenymenedzser.hu, 2014. október 19., vasárnap
Egy Nobel-díj margójára: amit Magyarország tett hozzá a LED sikeréhez

Dehir.hu, 2014. október 19., vasárnap
Debrecenben is eldől, milyen irányba haladhat 2020-ig az innováció

Eduline.hu, 2014. október 19., vasárnap
Keresztféléves felvételi: hány pont jár a versenyeredményekért?
"...Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30 pluszpont jár..."

Magyar Hírlap, 2014. október 20., hétfő, 9. oldal
Roham a brüsszeli pénzekért
A Horizont 2020 programra hatvanötezer beadvány érkezett
"...Az Európai Bizottság korábbi kutatás-fejlesztési (K+F) keretprogramjához képest a csaknem egy éve létező Horizont 2020-as pályázatokra sokkal nagyobb a pályázók felől az érdeklődés, átlagosan nyolcszoros a túljelentkezés. Emiatt viszont mindössze tizennégy százalékos a sikerráta. Idén a Horizont 2020-as keretprogram pályázataira hatvanötezer beadványt nyújtottak be..."

Magyar Hírlap, 2014. október 20., hétfő, 3. oldal
Kész a felsőoktatási stratégia
Palkovics szerint növelni kell az elvárásokat
"...Át kell gondolni a diplomások arányát, a hallgatói önkormányzatok működését, a szakstruktúrát és az egyetemi költségvetés megoszlását. Minderről a felsőoktatási államtitkár beszélt egy szombati rendezvényen..."

Tolnai Népújság, 2014. október 20., hétfő, 3. oldal
Stratégia: a helyi szereplők véleményére is szükség van

Délmagyarország, 2014. október 20., hétfő, 3. oldal
Innováció határok nélkül

Kisalföld, 2014. október 20., hétfő, 1+3. oldal
Lemaradtak a hazai régiók

Kisalföld, 2014. október 20., hétfő, 4. oldal
Stratégia készül a szakosodásról

Népszava, 2014. október 20., hétfő, 11. oldal
Ötlet, lehetőség és a valóság találkozása
"...A projektet a CivilSupport Nonprofit Kft. és a Kreater Társadalmi Innovációs Ügynökség közösen dolgozta ki. A kezdeményezés első számú célja, hogy megismertesse a társadalmi innováció fogalmát, majd ez alapján egyértelművé tegye a két szervezet által elkészítendő CSR-térkép jelentőségét..."

Napi Gazdaság, 2014. október 20., hétfő, 14. oldal
Mostantól aprópénzre váltható a stratégia

Baranyanet.hu, 2014. október 20., hétfő
Stratégiai együttműködést kötött az egyetem és a Samsung

Nepszava.hu, 2014. október 20., hétfő
Ötlet, lehetőség és a valóság találkozása

Euroastra.hu, 2014. október 20., hétfő
Pécs lehet az innováció egyik hazai fellegvára

Mr1-Kossuth Rádió, Reggeli Krónika, 2014. október 20., hétfő
November közepén kerülhet a kormány elé az a tervezet, amelyben az ország régióinak kutatásfejlesztési uniós támogatásairól döntenek

Haszon, 2014. október, 45. oldal
Innováció a szellemitulajdon-védelem tükrében
"...A HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség kiemelt szakmai partnerként vesz részt az Innotrends 2014 rendezvényen, amely a hazai innováció legfontosabb seregszemléje. 2 nap, 16 szekció és 100 előadás várja az érdeklődőket október 16-án és 17-én Budapesten, az Akváriumban. A kiállítás és konferencia átfogó képet ad a feltörekvő startupokról, innovatív vállalkozásokról és a fejlődési irányokról. Dr. Botos Viktort, a HIPAVILON Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját kérdeztük..."

Innotéka, 2014. október, 20-21. oldal
Minden egy helyen
"...Nemcsak a stratégia alkotásáért, de a források elosztásáért is felelős lesz az új Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal..."

Innotéka, 2014. október, 22. oldal
3D nyomtatás és agykutatás - két nap az innovációról

Innotéka, 2014. október, 23. oldal
120 milliárd kilenc pályázatra

Innotéka, 2014. október, 28-29. oldal
A kutatás-fejlesztés támogatásának új útja

Innotéka, 2014. október, 32. oldal
Készül a Jedlik Ányos Terv

Innotéka, 2014. október, 48. oldal
Tiszta vizet a pohárba
"...Wartha Vince (1844-1914) műegyetemi professzor kutatásaiban egyebek mellett fontos helyet kaptak a vízvizsgálatok, különösen a víz változó keménységének meghatározása. Vízvizsgálati kísérlete mellett részt vett a káposztásmegyeri vízmű rendszerének megtervezésében..."

INNOVA 2014. 10. havi hírlevél
Indulnak az uniós pályázatok

INNOVA 2014. 10. havi hírlevél
Intelligens Szakosodási Program S3 2014-2020

INNOVA 2014. 10. havi hírlevél
InnoTrends Hungary 2014

INNOVA 2014. 10. havi hírlevél
Regionális innováció - kihívások és jó megoldások, példák

INNOVA 2014. 10. havi hírlevél
Továbbra is nagy az érdeklődés a KKV fejlesztési eszköz pályázat iránt

INNOVA 2014. 10. havi hírlevél
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít

InnoTrend hírlevél 2014/15
Elkészült a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) tervezete

InnoTrend hírlevél 2014/15
Szerencsések vagyunk az innováció területén

InnoTrend hírlevél 2014/15
Elkészült a Nemzeti Innovációs Hivatal Startup térképe

InnoTrend hírlevél 2014/15
Nagy érdeklődés kísérte Tel-Avivban magyar startup cégek bemutatkozását

InnoTrend hírlevél 2014/15
Továbbra is nagy az érdeklődés a KKV fejlesztési eszköz pályázat iránt

Várható esemény

Tempus Üzleti Kávéház

A Tempus Közalapítvány 2014-ben új rendezvénysorozatot indított Tempus Üzleti Kávéház néven.
A második, az innovatív céges - oktatási együttműködéseket bemutató rendezvény 2014. október 30-án kerül megrendezésre Budapesten. Helyszín: Café Vian (1061 Budapest, Liszt Ferenc tér 9.)
A rendezvényre elsősorban olyan cégek és szervezetek képviselőit várják, akiket érdekel, hogy mit profitálhatnak oktatási intézményekkel való együttműködésekből.

Program:

15:30-16:00 Regisztráció és Tempus információs sarok
16:00-17:30 Kerekasztal-beszélgetés a céges-oktatási partnerségi lehetőségről
Moderátor: Tóth Kata (Napi Gazdaság)
A beszélgetés résztvevői: - Főnix-Med Zrt. képviselője
- Konecranes Kft. képviselője
- Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. képviselője (felkérés alatt)
- Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar képviselője
- Tempus Közalapítvány képviselője
17:30-18:00 Kötetlen beszélgetés egy kávé mellett
Tempus információs sarok: Konzultációs lehetőség a cégek számára elérhető Erasmus+ pályázatok kapcsán

Az eseményen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, legkésőbb október 27-ig. Regisztráció az alábbi linken.

További információk: Hlavatý Ildikó (ildiko.hlavaty@tpf.hu)

Pályázati felhívások

24. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY (2014/2015-ös tanév)

Találd fel magad!

Kik indulhatnak? - Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1994. október 1. és 2001. augusztus 31. között született fiatal, aki még nem kezdte meg  felsőoktatási tanulmányait.  Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

Mit lehet nyerni?
I. díj: (max. három) havi 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: (max. három) havi 20 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: (max. négy) havi 10 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támogatására.

A legfiatalabb díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000 Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is. A legjobb pályamunkát beadott határon túli pályázó a Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, 100 000 Ft-os ösztöndíját kapja meg.
Az első és második helyezett fiatalokat segítő egy-egy tanár egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján 30 többletpontot kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.
A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2015. szeptemberében Milánóban, az EU "Fiatal Tudósok Versenyén" való részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet nyerni (3500-7000 euró).
A versenyen kiválasztott tehetséges fiatalok további nemzetközi versenyen, utazásokon vehetnek részt.

Mivel lehet nevezni? - Pályázni lehet műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.
Továbbá lehet pályázni a National Instruments myDAQ nevű termékének újszerű, máshol nem használt vagy publikált mérési vagy adatgyűjtési eljárásának kidolgozásával, ill. konkrét gyakorlati feladatok megoldására irányuló alkalmazással is. A versenyen bármilyen egyéb versenyre vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is részt lehet venni.

Hogyan kell jelentkezni? - A kidolgozandó vagy megoldandó feladat max. 2 oldalas vázlatát doc formátumban kell eljuttatni e-mailben 2014. november 26-án, 14 óráig beérkezően.

A nevezésnek tartalmaznia kell: a kiválasztott kutatási vagy fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő célt, a konkrét megvalósítás módját,
továbbá: a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, nyelvtudását; iskolájának (munkahelyének) nevét és címét; a konzulens, vagy felkészítő tanár nevét, lakcímét, e-mail címét és telefonszámát.

Kik döntenek? - A pályázat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2014. december 15-ig. (A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.)

Hogyan tovább? - Az I. fordulóban elfogadott pályázatok tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét 2015. március 31-én, 14 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni kell a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat, kísérleti berendezéseket.

Mit értékelnek? - A pályázóknak 2015. április 13-18. között, kötelező jelleggel, max. 10 perces prezentációt kell tartaniuk. A probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell) színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasznosíthatósága; az eredmények világos értelmezése.

Egyéb tudnivaló? - Az ünnepélyes díjátadásra 2015 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaművek 2015 szeptemberében is bemutatásra kerülnek a Kutatók Éjszakáján.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag támogathatják. A verseny szervezői közreműködnek az indo­kolt költségek megtérítésében, max. bruttó 50 E Ft értékben.

A verseny fővédnöke:
Czunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkár, Emberi Erőforrások Minisztériuma

A verseny Társ-fővédnöke:
Dr. Pálinkás József, kormánybiztos, Miniszterelnökség

A projekt a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással valósul meg.

A Verseny támogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft., Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Magyar Telekom Nyrt., B. Braun Medical Kft., GE Hungary, Intel, Paksi Atomerőmű Zrt.,
Siemens Zrt., Ericsson Magyarország Kft., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt., 77 Elektronika Kft., Innomed Medical Zrt., Sanatmetal Kft., Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., NI Hungary Kft., DBH Investment Zrt., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Médiatámogatók:
Főtámogató: MTVA
Támogató: Világgazdaság, Technika Műszaki Szemle, Zsiráf Diákmagazin, Innotéka magazin

A pályázatok beküldése, ill. a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Magyar Innovációs Szövetség, e-posta: innovacio@innovacio.hu
tel.: 430-3330, portál: www.innovacio.hu, (cím: 1036 Budapest, Lajos u. 103.)

Külpiacra lépés (2012-es kiírás alapján)

Októberi kiírás alapján, akár azonnal pályázhatnak azok a KKV-k, akik legalább 50-100 millió Ft-os bevétellel, nem mezőgazdasági, élelmiszeripari, turisztikai tevékenységet végeznek és megfelelnek a megadott objektív kritériumoknak. Pályázhatnak kapcsolódó tanácsadásra, marketing tevékenységhez kapcsolódó bérre és egyéb költségekre, 3-20 millió Ft, 50%-os támogatási arány mellett.

További információk az alábbi linken.

GINOP 2014 - KKV-k termelési kapacitásainak bővítése

2014. november 10-től 2014. december 31-ig lehet pályázni a KKV-k termelési kapacitásainak bővítésére azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások, akik megfelelnek az alábbi feltételeknek:
- A vállalkozás, vagy 100%-os tulajdonrésszel rendelkező anyavállalata rendelkezik legalább három lezárt, teljes üzleti évvel,
- legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétele és mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
- tevékenységük és a projekt tárgya az Ágazati fókusz mellékletben felsoroltak közé tartozik (feldolgozóipar, TEÁOR: 1032 - 3832).

A támogatás összege min. 10 millió Ft, max. 100 millió Ft, projektérték max. 300 millió Ft. Keretösszeg, 8,5 milliárd Ft. További részletekért kattintson az alábbi linkre.
Szerkesztő: dr. Antos László, Munkatárs: Sas Zsófia
Design: Visualia Stúdió, Felelős kiadó: Dr. Szabó Gábor
A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg, és aznap internetes portálunkon is olvasható.
Hírlevélszerkesztőség: 1036 Budapest, Lajos u. 103.
tel.: 4303330, eposta: innovacio@innovacio.hu
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.